Engine Service kits

14552 Honda<sup>(TM)</sup> GX160 to GX200 Engine Service Kit

14552 Honda(TM) GX160 to GX200 Engine Service Kit

14552 Honda™ GX160 to GX200 Engine Service Kit The Honda™ Service Kit is suitable for GX160 to GX200 petrol...

14552 Honda<sup>(TM)</sup> GX160 to GX200 Engine Service Kit

Stock Code: 14552

£35.20 (exc VAT)

£42.24 (inc VAT)

- +
14533 Honda<sup>(TM)</sup> GX240 to GX270 Engine Service Kit

14533 Honda(TM) GX240 to GX270 Engine Service Kit

14533 Honda™ GX240 to GX270 Engine Service Kit The Honda™ Service Kit is suitable for GX240 to GX270 petrol...

14533 Honda<sup>(TM)</sup> GX240 to GX270 Engine Service Kit

Stock Code: 14553

£41.00 (exc VAT)

£49.20 (inc VAT)

- +
14564 Honda<sup>(TM)</sup> GX340 to GX390 Engine Service Kit

14564 Honda(TM) GX340 to GX390 Engine Service Kit

14564 Honda™ GX340 to GX390 Engine Service Kit The Honda™ Service Kit is suitable for GX340 to GX390 petrol...

14564 Honda<sup>(TM)</sup> GX340 to GX390 Engine Service Kit

Stock Code: 14564

£48.80 (exc VAT)

£58.56 (inc VAT)

- +
14594 Honda<sup>(TM)</sup> Engine NGK Spark Plug

14594 Honda(TM) Engine NGK Spark Plug

14594 Honda™ Engine NGK Spark Plug The Honda™ Spark Plug is suitable for all Honda™ GP and GX engines...

14594 Honda<sup>(TM)</sup> Engine NGK Spark Plug

Stock Code: 14594

£9.40 (exc VAT)

£11.28 (inc VAT)

- +
04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines

04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines

04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines The Kohler® Service Kit is suitable for the CH270 petrol...

04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines

Stock Code: 04480

£49.60 (exc VAT)

£59.52 (inc VAT)

- +
04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines

04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines

04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines The Kohler® Service Kit is suitable for the CH440...

04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines

Stock Code: 04482

£54.00 (exc VAT)

£64.80 (inc VAT)

- +